UBT - Higher Education Institution

UBT - Higher Education Institution

About UBT - Higher Education Institution


UBT-ja u themelua më 2003, si rezultat i një pune të suksesshme të Institutit për Menaxhimin e Ndërmarrjeve dhe Inxhinieringut.


• Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Menaxhment, Biznesi dhe Ekonomi,
me mundësi specializimi në:
Financa, Banka dhe Kontabilitet, Marketing dhe shitje, Menaxhment dhe Ndërmarrësi, Integrime ekonomike Evropiane dhe Biznes Ndërkombëtar.
• Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri,
me mundësi specializimi në:

Software and System Engineering, Database and Information System, Rrjeta dhe Telekomunikacion, Dizajn dhe Multimedia dhe Mekatronikë dhe Robotikë.

• Arkitiekturë

• Inxhinieri e Energjisë

• Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Menaxhim i Mekatronikës

• Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Sistemet Informative

• Bachelor (LLB) në Juridik
me mundësi specializimi në:
Drejtën Penale, Drejtën Civile dhe Drejtën Ndërkombëtare.


Për programet e cekura më lartë pagesa e studimeve në nivelin Baçelor, për vitin akademik 2011/2012 në të gjitha programet studimore – departamentet e akredituara nga Agjencioni i Akreditimit të Kosovës, nga 1.700€ zbritet në 1.200€.
Kurse për punonjësit e institucioneve publike të vendit , pagesa e studimeve në nivelin Baçelor, për vitin akademik 2011/2012 në të gjitha programet studimore – departamentet e akredituara nga Agjencioni i Akreditimit të Kosovës, nga 1.200€ ne ofrojmë zbritje nga 30% deri në 50%, si:
• Studentët e punësuar në Forcën e Sigurisë së Kosovës, zbritje prej 30%;
• Studentët e punësuar në Doganat e Kosovës, zbritje prej 30%;
• Studentët e punësuar në Policinë e Kosovës, zbritje prej 30%;
• Studentët e punësuar në Institucionet Publike të Republikës së Kosovës, zbritje prej 20%;
• Studentët me sukses të shkëlqyeshëm, zbritje prej 20%;
• Studentët në familjet e dëshmorëve të luftës, zbritje prej 15%;
• Studentët që vijnë nga i njëjti rreth i familjes, zbritje prej 10%;
• Studentët të cilët regjistrohen në grup (mbi 5 vetë), zbritje prej 10%;
• Studentët të cilët paguajnë komplet shumën e pagesës, zbritje prej 5%;

I. Pagesa e shumës së studimeve për vitin akademik 2011/2012 bëhet maksimumi me 9 (nëntë) këste të barabarta mujore.
Përveç programeve të cekura më lartë UBT ofron edhe programe studimi në bashkëpunim edhe me institucionet partnere:

• Master i Arteve ( M. A.) në Integrime dhe të Drejtën Evropiane ( CIFE Francë)

• Master në Menaxhimin e Biznesit( MBA) nga Danube University Krems ( Austri), në mundësi të specializimit në disa fusha.


Misioni i UBT-së është plotësimi i kërkesave dhe nevojave të arsimit të lartë të një shteti demokratik, i cili synon të ndërtojë ekonominë dhe shoqërinë, për t’u bërë pjesë e tregut (të dijes dhe punës) evropian dhe global.

More partners

Kosovo Agriculture Education Center - KAEC

Kosovo Agriculture Education Center - KAEC

Learn more >

Shtate arte - 7arte

Shtate arte - 7arte

Learn more >

Appbites

Appbites

Learn more >

Lumbardhi

Lumbardhi

Learn more >

KETNET

KETNET

Learn more >

Venture UP - University of Prishtina

Venture UP - University of Prishtina

Learn more >