Trekandi

Trekandi

About Trekandi


Trekandi është aplikacioni i parë dhe i vetëm në Kosovë që bën hulumtimin e produkteve financiare. Platforma në fokus ka kreditë private, biznesore, hipotekare, si dhe kredit kartelat. Trekandi nuk është institucion financiar apo ndërmjetësues. Trekandi është kompani hulumtuese që i shfaq ofertat më të mira në treg për ju.
Vizioni
Tu ofrojë mundësinë institucioneve financiare të promovojnë dhe marketojnë ofertat financiare të tyre dhe gjithashtu klientët të kenë qasje më të lehtë në këto informacione.

Misioni
Përmes kësaj platforme synojmë që klientëve shumë lehtë ti mundësohet kalkulimi i përafërt i kostos së kredisë së tyre, ndërsa institucionet financiare do të kenë mundësi të lehtë të promovimit të produkteve dhe shërbimeve të tyre.

Problemi
Platforma Trekandi synon që ti mundësojë institucioneve financiare komunikim të lehtë të ofertave të tyre tek klientët potencial dhe kursim potencial të kohës për klientët të cilët janë duke kërkuar ofertat më të favorshme në treg për shërbimin/produktin financiar për të cilin ata kanë nevojë.

Zgjidhja
Ne ofrojmë një shumëllojshmëri të mjeteve-online për të hulumtuar produktet financiare në treg. Trekandi gjithashtu ofron një platformë për promovimin e produkteve dhe kampanjave të reja.

More partners

PPSE Program Swisscontact

PPSE Program Swisscontact

Learn more >

University of Prishtina

University of Prishtina

Learn more >

Initiative for Agriculture Development in Kosovo (IADK)

Initiative for Agriculture Development in Kosovo (IADK)

Learn more >

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo ( YIHR KS )

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo ( YIHR KS )

Learn more >

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Learn more >

Regional Development Agency RDA - West

Regional Development Agency RDA - West

Learn more >