Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovë

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovë

About Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovë


Organizata Shoqata e prodhuesve të qumëshit të Kosovës është një organizatë jofitimprurëse e cila është themeluar me qëllimin e ngritjes së nivelit konkurrues të prodhuesve të qumështit dhe synon të ndihmojë ata në mënyrë që të rrisin kualitetin e qumështit duke siguruar kështu informim adekuat për zhvillim të mëtutjeshëm të fermave të blegtorisë. Themeli i shoqatës sonë është vënë bazuar në mbështetjen e USAID, me një plan strategjik për zhvillim të mëtutjeshëm në aspekte të ndryshme të lidhura me blegtorinë, si dhe zhvillimin e vetë industrisë së qumështit në Kosovë.
OJQ Shoqata e prodhuesve të qumështit të Kosovës është themeluar më 10.01.2005 si pasojë e nevojës së prodhuesve për mbështetje, duke e siguruar përkrahjen e tyre në aspekte të ndryshme në lidhje me ngritjen e profesionalizmit të fermerëve në prodhimet e fermave të tyre.
Shoqata jonë deri më tani ka kontribuar mjaft shumë në sektorin e qumështit, duke siguruar bashkëpunim të vazhdueshëm me MBPZHR si dhe me organizata të ndryshme përfshirë këtu USAID/KCBS, USAID/NOA, Solidar Suisse, si dhe me Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarise me qëllim të ngritjes së kualitetit dhe cilësisë së qumështit.
SHPQK përgjatë viteve ka siguruar rritje të fermerëve ku në krahasim me fillimet modeste të saj, tashmë numëron 2500 fermerë nga të cilët prodhohen dyqind mije litra qumësht në ditë. Duhet potencuar që organizata jonë është e hapur për të pranuar vazhdimisht anëtarë të rinj të kualifikuar pa marrë parasysh nacionalitetin të cilit ata i takojnë.

More partners

Kosovar Youth Council - KYC

Kosovar Youth Council - KYC

Learn more >

Prosperity Initiative in Kosovo

Prosperity Initiative in Kosovo

Learn more >

Education Plenum

Education Plenum

Learn more >

American Corner

American Corner

Learn more >

Levizja FOL

Levizja FOL

Learn more >

Democracy Plus

Democracy Plus

Learn more >