Qendra për Zhvillim të Karrierës Universiteti i Prishtinës

Qendra për Zhvillim të Karrierës Universiteti i Prishtinës

About Qendra për Zhvillim të Karrierës Universiteti i Prishtinës


Misioni i QZhK-së është t’iu ofrojë studentëve mundësi për zhvillim personal dhe profesional përmes informimit, këshillimit dhe udhëzimit në karrierë.
Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZhK)- Career Development Centre (CDC) Universiteti i Prishtinës- University of Prishtina Zyra Qëndrore
qzhk@uni-pr.edu

QZhK është hapur në vitin 2007 si projekt i OSBE-së, kurse nga janari i vitit 2009 funkcionon në kuadër të UP-së, saktësisht Zyres për Zhvillim Akademik. Përfituesit e shërbimeve të QZHK-së janë: studentët e tanishëm të UP-së, të diplomuarit e Universitetit të Prishtinës. nxënësit e shkollave të mesme të cilët kërkojnë mundësi studimi në Universitetin e Prishtinës dhe punëdhënësit.

Informim rreth njoftimeve të ndryshme për studentë dhe të tjerë përmes emailit, ueb faqes, facebookut dhe drejtpërdrejt në zyren tonë;

Këshillim
- për paraqitje në intervistë pune;
- rreth mënyrës së përgatitjes së CV-së dhe letrës motivuese;
- rreth mënyrës së plotësimit të aplikacioneve për punë,
- për mënyrën e përgatitjes së dosjes për punësim,
- për mënyrën e aplikimit online për punë praktike dhe punësim,
- rreth mënyrës së zhvillimit të shkathtësive për punë;
- rreth mënyrës së sigurimit të informacioneve të ndyshme për zhvillimin e karrierës, etj.

Trajnime me këto tema:

- Përgatitja e CV-së dhe letrës motivuese;
- Si t’i qasemi tregut të punës;
- Përgatitja për intervistë të punës;
- Shkathtësitë e komunikimit;
- Shkathtësitë e prezantimit;
- Shkathtësitë e nevojshme për punësim më të lehtë;

Shërbime digjitale të informimit: e-karriera.uni-pr.edu (vendos nr. e ID kartelës dhe fjalëkalimin e njëjtë)

More partners

Youth Council of US Embassy in Kosovo

Youth Council of US Embassy in Kosovo

Learn more >

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - MAPL

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - MAPL

Learn more >

KCSB - Kosovo Center for Business Support

KCSB - Kosovo Center for Business Support

Learn more >

SCAAK

SCAAK

Learn more >

Lady NGO

Lady NGO

Learn more >

UWC Kosova

UWC Kosova

Learn more >