POLIS Lipjan

POLIS Lipjan

About POLIS Lipjan


POLIS do angazhohet të vejë në zbatim vlerat të cilat ndikojnë për një qeverisje të brendshme efikase, efektive, transparente, llogaridhënëse, të besueshme dhe të ndershme, të cilat do të mundësojnë të krijojmë një identitet dhe reputacion të vlerësuar në shoqëri dhe brenda organizatës. POLIS, angazhohet ne përmbushjen e këtyre objektivave:
- Monitorimin e Institucioneve publike lokale.
- Rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve ne vendimmarrje.
- Avokimin dhe mbështetjen e kërkesave të komunitetit.
- Bashkëpunimin me Këshillat e Fshatrave dhe mobilizimin qytetarë.
- Fuqizimin e procesit konsultues si masë e përfshirjes qytetare.
- Krijimin e relacionit në nivel Partneriteti në mes OSHC-ve dhe Autoriteteve Publike.
- Promovimi i vlerave dhe zbatimi i kritereve për integrime evropiane.
- Mbështetjen e grupeve të margjinalizuara me fokus gratë, pakicat dhe personat me nevoja të veçanta.
- Rritjen e bashkëpunimit në mes OSHC-ve, Komunitetit të Biznesit dhe Autoriteteve Lokale për zhvillim ekonomik lokal.
- Rritjen e kushteve për efiçiencë të energjisë dhe mbrojtje nga degradimi i ambientit (natyrës).

More partners

Cel Kosovo

Cel Kosovo

Learn more >

Kosovo CSR Network

Kosovo CSR Network

Learn more >

Appbites

Appbites

Learn more >

EdGuard Institute

EdGuard Institute

Learn more >

U Architects

U Architects

Learn more >

New Social Initiative - NSI

New Social Initiative - NSI

Learn more >