POLIS Lipjan

POLIS Lipjan

About POLIS Lipjan


POLIS do angazhohet të vejë në zbatim vlerat të cilat ndikojnë për një qeverisje të brendshme efikase, efektive, transparente, llogaridhënëse, të besueshme dhe të ndershme, të cilat do të mundësojnë të krijojmë një identitet dhe reputacion të vlerësuar në shoqëri dhe brenda organizatës. POLIS, angazhohet ne përmbushjen e këtyre objektivave:
- Monitorimin e Institucioneve publike lokale.
- Rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve ne vendimmarrje.
- Avokimin dhe mbështetjen e kërkesave të komunitetit.
- Bashkëpunimin me Këshillat e Fshatrave dhe mobilizimin qytetarë.
- Fuqizimin e procesit konsultues si masë e përfshirjes qytetare.
- Krijimin e relacionit në nivel Partneriteti në mes OSHC-ve dhe Autoriteteve Publike.
- Promovimi i vlerave dhe zbatimi i kritereve për integrime evropiane.
- Mbështetjen e grupeve të margjinalizuara me fokus gratë, pakicat dhe personat me nevoja të veçanta.
- Rritjen e bashkëpunimit në mes OSHC-ve, Komunitetit të Biznesit dhe Autoriteteve Lokale për zhvillim ekonomik lokal.
- Rritjen e kushteve për efiçiencë të energjisë dhe mbrojtje nga degradimi i ambientit (natyrës).

More partners

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Learn more >

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovë

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovë

Learn more >

Sustainability Leadership Kosova SLK

Sustainability Leadership Kosova SLK

Learn more >

Tactica SEO Kosovo

Tactica SEO Kosovo

Learn more >

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo ( YIHR KS )

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo ( YIHR KS )

Learn more >

Universiteti Haxhi Zeka - Peje

Universiteti Haxhi Zeka - Peje

Learn more >