Per njera tjetren OJQ

Per njera tjetren OJQ

About Per njera tjetren OJQ


Organizata është themeluar me qëllim të rritjes së pjesmarrjes së vajzave dhe grave në komunitet dhe shoqeri nepermjet edukimit, fuqizimit, dhe zhvillimit.

 
Anëtarësimi në organizatë është i hapur për çdo person pavarësisht prej racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal. Për t’u anëtarësuar në organizatë, secili i interesuar duhet të pranojë Statutin dhe Misionin e organizatës dhe të angazhohet për përmbushjen e qëllimeve të organizatës.

Organizata është shoqatë jofitimprurëse, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës

Organizata mund të angazhohet në aktivitete ekonomike me qëllim të mbështetjes së aktiviteteve të saja jofitimprurëse, në pajtim me paragrafin 1.4 të këtij Statuti dhe nenin 4 të Ligjit për Lirim të Asociimit në OJQ 04/L-57, me kusht që të ardhurat e realizuara nëpërmjet të aktiviteteve ekonomike të shfrytëzohen ekskluzivisht për të arritur qëllimet e theksuara në statut

More partners

Dodona Theater

Dodona Theater

Learn more >

Kosovar Civil Society Foundation - KCSF

Kosovar Civil Society Foundation - KCSF

Learn more >

FCDE- Foundation for Community Development and Empowerment

FCDE- Foundation for Community Development and Empowerment

Learn more >

Gazeta Metro

Gazeta Metro

Learn more >

Global Consulting

Global Consulting

Learn more >

Instituti i Prishtinës për Studime Politike - PIPS

Instituti i Prishtinës për Studime Politike - PIPS

Learn more >