Peer Educators Network - PEN

Peer Educators Network - PEN

About Peer Educators Network - PEN


Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN) është një organizatë rinore joqeveritare dhe jofitimprurëse, e cila është aleate e të rinjve tash e 10 vjet.
PEN ka statusin e një OJQ-je të shtrirë në të gjithë Kosovën, me seli në Prishtinë dhe është aktive ne 29 komuna të Kosovës me më shumë se 1500 vullnetarë/edukatorë bashkëmoshatarë.

MISIONI ynë është të krijojmë një komunitet ku të rinjt janë të mobilizuar dhe të fuqizuar që të veprojnë si agjentë të ndryshimeve sociale për një shoqëri gjithëpërfshirëse me anë të implementimit të programeve në ndërtimin e kapaciteteve, gjithë përfshirjen shoqërore dhe praktikave të shëndetshme duke përdorur qasjen Bashkëmoshatar për bashkëmoshatar.

VIZIONI ynë është të kontribuojmë në krijimin e një komuniteti ku të rinjtë janë të mobilizuar dhe të fuqizuar që të veprojnë si agjentë të ndryshimeve sociale për një shoqëri gjithëpërfshirëse.

Deri tani PEN ka implementuar disa projekte siç janë: Rinia për Shëndetin Riprodhues dhe Seksual, Fuqizimi i Edukimit Bashkëmoshatar për Shkathtësi Jete dhe Edukim Shëndetësor, Fuqizimi i Rrjetit të Edukatorëve Bashkëmoshatar në Nivelin Lokal përmes krijimit te Klubeve të Bashkëmoshatarëve në Shkolla për Promovimin e Praktikave të Shëndetshme, Rinia në Veprim dhe Mbrojtja e Trashëgimisë Kulturore, Viti ynë Zëri Ynë, Puna e fëmijëve, ,Rritja e provizionit të rinisë dhe parandalimi i HIV, Parandalimi i HIV/AIDS.

Ndërsa, tani ne i kemi 5 projekte që janë në implementim e sipër: Laboratori i Inovacioneve, Iniciativa e Djemve të Rinj, Kujdesi Bashkëmoshatar, Pro Wo+Man dhe Rinia Kundër Pabarazive.

—-


Overview - Something more about PEN

Peer Educators Network (PEN) is a non- governmental and non-profitable youth organization which has been an ally of young people for more than 10 years now.

PEN has the status of an NGO working all over Kosovo, with headquarters in Prishtina and is active in 29 municipalities in Kosovo with more than 1500 volunteers/peer educators.

Our MISSION is to create a community where youth are mobilized and empowered to act as agents of social change for an inclusive society, by implementing programs on capacity building, social inclusion and healthy lifestyle practices utilizing peer to peer approach.

Our VISION is to contribute towards creating a community where youth are mobilized and empowered to act as agents of social change for an inclusive society.

Up to date PEN has implemented several projects such as: Youth on Sexual and Reproductive Health, Strengthening Peer Education Network on Life Skills and Health Education, Strengthening Peer Educators network in Local level through Establishment of Peer Clubs in Schools on promoting Healthy Lifestyles. Youth in Action and Cultural Heritage Protection, Our Year our Voice, Child Labor, Raise of provision of youth and HIV prevention, HIV/AIDS Prevention.


Whereas, currently we have five ongoing projects: Innovations Lab Kosovo, Young Men Initiative, Peer Care, Pro Wo+Man and Youth Against Inequalities

More partners

Peer Educators Network - PEN

Peer Educators Network - PEN

Learn more >

Prishtina High School

Prishtina High School

Learn more >

American Corner

American Corner

Learn more >

Termokiss Community

Termokiss Community

Learn more >

Teatri ODA

Teatri ODA

Learn more >

Engineers Without Borders Kosovo - EWB

Engineers Without Borders Kosovo - EWB

Learn more >