ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

About ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim


Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA), e themeluar në vitin 2016 në Prishtinë, ka si mision kontributin për rritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë, me fokus kryesor arsimin universitar.

ORCA është aktive në mbikëqyrjen e proceseve akademike në arsimin e lartë në Kosovë, dhe në reagime të koordinuara për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies në universitetin publik.

Ky synim mundësohet përmes shqyrtimit të kujdesshëm dhe metodologjik të zhvillimeve akademike në bashkëpunim me ekspertë të fushave të ndryshme dhe akademikë meritorë.

Gjithashtu, ORCA angazhohet në rigjallërimin e aktivizmit ndër studentët e sistemit publik universitar përmes bashkëpunimit me organizatat studentore dhe vetëdijesimin dhe ngritjen e kapaciteteve të reagimit në terren të komunitetit më të gjerë studentor.

Krahas rritjes së presionit publik dhe institucional, ORCA do të ofrojë rekomandime konkrete për institucionet përgjegjëse për përmirësimin e gjendjes së arsimit në Kosovë.

Organization for Increasing Quality of Education (ORCA), established in 2016 in Prishtina, aims to contribute on increasing the quality of education in Kosovo, focusing on higher education.

ORCA is active in monitoring academic processes in higher education in Kosovo, and in coordinated reactions for improving the quality of teaching in public universities.

This aim is possible through careful and methodological review of academic developments in cooperation with experts of different fields and established academics.

ORCA is also engaged in revitalizing the student activism of the public university system through cooperation with student organizations and awareness and capacity raising of reaction in the field of the student community.

Apart from increasing the public and institutional pressure, ORCA will also offer concrete recommendations for responsible institutions for improving the education situation in Kosovo.

More partners

World Learning

World Learning

Learn more >

Down Syndrome Kosova - DSK

Down Syndrome Kosova - DSK

Learn more >

GAIA

GAIA

Learn more >

Municipality of Gjilan - Mayor’s office

Municipality of Gjilan - Mayor’s office

Learn more >

XPortal Esports

XPortal Esports

Learn more >

DAM festival

DAM festival

Learn more >