Oral History Kosovo

Oral History Kosovo

About Oral History Kosovo


The oral tradition is a long established cultural trait of Kosovo. It has preserved the history of individuals, families and nations as narration of stories. Far from being less credible than written history, it is a form of recording the past that has gained scholarly credibility. In fact, written and oral sources are not mutually exclusive. Oral history should be used to interact and complement documents and other various texts.

Tradita gojore është një tipar i etabluar në kulturën e Kosovës. Si e tillë, ka ruajtur historinë e individëve, familjeve dhe kombeve si rrëfim i tregimeve. Larg prej të qenit më pak kredibil se historia e shkruar, është formë e regjistrimit të kaluarës që ka arritë kredibilitet akademik. Në fakt, burimet e shkruara dhe gojore nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Historia gojore duhet të përdoret në dialog dhe për të plotësuar dokumente dhe tekste të ndryshme.

Usmena tradicija je dugo uspostavljena kulturna osobina na Kosovu. Ona je sacuvala istoriju pojedinaca, porodica i nacija kao pripovedne price. Daleko od toga da je manje verodostojna od pisane istorije, ona je oblik registriranja prošlosti koja je stekla naucnu verodostojnost. U stvari, pisani i usmeni izvori se ne iskljucuju medusobno. Usmena istorija treba da se koristi za interakciju i da dopuni dokumente i ostale tekstove.

More partners

KAND - Center for Social and Cultural Development

KAND - Center for Social and Cultural Development

Learn more >

Oral History Kosovo

Oral History Kosovo

Learn more >

Connecting Natural Values & People Foundation CNVP

Connecting Natural Values & People Foundation CNVP

Learn more >

Engineers Without Borders Kosovo - EWB

Engineers Without Borders Kosovo - EWB

Learn more >

Adaptivit Engineering

Adaptivit Engineering

Learn more >

UBT - Higher Education Institution

UBT - Higher Education Institution

Learn more >