Ministry of Health

Ministry of Health

About Ministry of Health


Ministria e Shëndetësisë ka këto përgjegjësi:

Krijon politikën dhe implementon ligjet e një sistemi jodiskriminues dhe të përgjegjshëm për kujdesin shëndetësor;
Koordinon aktivitetet në sektorin e shëndetësisë për të promovuar zhvillimin koherent të politikës për shëndetësi;
Vendos norma dhe standarde dhe nxjerr udhëzime për sektorin e shëndetësisë duke i respektuar standardet relevante ndërkombëtare;
Mbikëqyr zbatimin e këtyre standardeve, duke përfshirë edhe inspektimin dhe shërbimet tjera sipas nevojës;
Përcjell situatën e shëndetësisë dhe implementon masat adekuate për të parandaluar dhe kontrolluar problemet në lëmin e shëndetësisë;
Menaxhon shfrytëzimin dhe zhvillimin e infrastrukturës që ndërlidhet me kujdesin shëndetësor nën përgjegjësinë e kësaj ministrie;
Përkrah pjesëmarrjen, iniciativat dhe zhvillimin e aktiviteteve të komunitetit që ndërlidhen me shëndetin;
Merr pjesë në zhvillimin dhe implementimin e fushatës për informim publik dhe të projekteve të tjera promovuese për të rritur vetëdijesimin publik dhe pajtueshmërinë me standardet shëndetësore;
Inkurajon zhvillimin e arsimit shëndetësor për ngritjen e njohurive dhe kompetencave në lëmin e shëndetësisë;

More partners

Initiative for Agriculture Development in Kosovo (IADK)

Initiative for Agriculture Development in Kosovo (IADK)

Learn more >

Tactica SEO Kosovo

Tactica SEO Kosovo

Learn more >

Alternative Dispute Resolution Center - Mediation Center Mitrovica ADRC

Alternative Dispute Resolution Center - Mediation Center Mitrovica ADRC

Learn more >

University of Prishtina

University of Prishtina

Learn more >

Gratë në Biznes

Gratë në Biznes

Learn more >

Democracy Plus

Democracy Plus

Learn more >