Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

About Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural


Ministria / Historiku dhe Mandati

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural i realizon këto aktivitete:

- Krijon politikën dhe zbaton ligjet për zhvillimin e bujqësisë, duke përfshirë blegtorinë, prodhimtarinë bimore, zhvillimin rural dhe vendosjen e standardeve për mirëmbajtje;
- Lehtëson zhvillimin e skemës kreditore për mbështetje të bujqësisë, pylltarisë dhe aktiviteteve për zhvillimin rural në sektorin privat;
- Krijon politikën për të ndihmuar administrimin dhe menaxhimin e sektorit të pylltarisë, duke përfshirë edhe mbrojtjen, aktivitetet e ripyllëzimit, vetëmbajtjen, parandalimin dhe mbrojtjën nga zjarri, dezinfektimin kundër insektevedhe sëmundjeve të ndryshme, licencimin për prerjen e drunjëve dhe kontrollimin e gjuetisë dhe peshkimit;
- Rregullon aktivitetet e gjuetisë dhe peshkimit;
- Mbikëqyrë ofrimin e shërbimeve veterinare, duke përfshirë ndër të tjera parandalimin e sëmundjeve të kafshëve, të zoonozës dhe përmirësimin e cilësisë së kopeve dhe tufave të shpezëve;
- Krijon politikën në lëmin e ujitjes, duke përfshirë edhe projektet për plani fikimin e ujitjes;
- Krijon politikën dhe zbaton ligjet përkitazi me shfrytëzimin e tokës bujqësore me qëllim të mbrojtjes së saj;
- Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor mbikqyrë zbatimin e standardeve shëndetësore që ndërlidhen me bujqësinë, pylltarinë; zhvillimin rural; qendrat për rritjen e peshqve etj.
- Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor mbikëqyrë kontrollin e cilësisë së ushqimeve dhe të lëndëve të para bujqësore me qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve;
- Mbikëqyrë aktivitetet që synojnë zhdukjen e insekteve, parazitëve, sëmundjeve të bimëve apo shkaktarëve të tjerë destruktivë;
- Merr pjesë në aktivitetet e mbrojtjes së mjedisit që kanë të bëjnë me bujqësinë, pylltarinë, gjuetinë, peshkimin dhe menaxhimin e resurseve të ujit, dhe
- Ofron ndihmë në çështjet që ndërlidhen me veterinarinë, bën kontrollin fitosanitar dhe të cilësisë së shtazëve dhe produkteve shtazore që kalo jnë transit nëpër vend kalimet kufitare administrative dhe shtetërore të ushqimit dhe lëndës së parë bujqësore, të bimëve dhe produkteve bimore.

More partners

Kosovo Chamber of Commerce

Kosovo Chamber of Commerce

Learn more >

UNDP Kosovo

UNDP Kosovo

Learn more >

Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

Learn more >

Zombie Soup

Zombie Soup

Learn more >

Instituti i Prishtinës për Studime Politike - PIPS

Instituti i Prishtinës për Studime Politike - PIPS

Learn more >

Change Makers

Change Makers

Learn more >