HAB Inxhiniering

HAB Inxhiniering

About HAB Inxhiniering


HAB inxhiniering është kompani, e cila mirret me projektim dhe ndërtim të objekteve të ndryshme si shtëpi individuale, objekte afaristo -banesore , komerciale etj. me një staf profesionistësh garanton kualitet dhe siguri në objektet e ndërtuara. Fillet e saj i gjejmë 15 vite më parë në projektimin dhe ndërtimin e shtëpive individuale, duke u rritur gradualisht në objekte me etazhe më të larta.Sot ofron banesa me kualitet europian të ndërtuara konform ligjeve dhe standardeve në fuqi.

More partners

UNDP Kosovo

UNDP Kosovo

Learn more >

Shtate arte - 7arte

Shtate arte - 7arte

Learn more >

UN-HABITAT in Kosovo

UN-HABITAT in Kosovo

Learn more >

Kolegji “Globus”

Kolegji “Globus”

Learn more >

POLIS Lipjan

POLIS Lipjan

Learn more >

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Learn more >