HAB Inxhiniering

HAB Inxhiniering

About HAB Inxhiniering


HAB inxhiniering është kompani, e cila mirret me projektim dhe ndërtim të objekteve të ndryshme si shtëpi individuale, objekte afaristo -banesore , komerciale etj. me një staf profesionistësh garanton kualitet dhe siguri në objektet e ndërtuara. Fillet e saj i gjejmë 15 vite më parë në projektimin dhe ndërtimin e shtëpive individuale, duke u rritur gradualisht në objekte me etazhe më të larta.Sot ofron banesa me kualitet europian të ndërtuara konform ligjeve dhe standardeve në fuqi.

More partners

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

Learn more >

Local Initiative LINK

Local Initiative LINK

Learn more >

Gjakova Municipality

Gjakova Municipality

Learn more >

Prosperity Initiative in Kosovo

Prosperity Initiative in Kosovo

Learn more >

Building The Balkans

Building The Balkans

Learn more >

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - MAPL

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - MAPL

Learn more >