Community Development Fund - CDF

Community Development Fund - CDF

About Community Development Fund - CDF


Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF) është një ndër
iniciativat e para të Bankës Botërore në Kosovën e
pasluftës, i dizajnuar që të ndihmojë komunitetet në
rindërtimin e infrastrukturës së shkatërruar dhe
përmirësimin e shërbimeve komunitare. CDF operon
si organizatë joqeveritare me statusin te përfitimit
publik që nga Nëntori i vitit 2000 duke implementuar
projekte për zhvillim komunitar përmes investimeve
të vogla në komunitete.

Aktualisht CDF përbëhet nga stafi prej 36 anëtarëve,
nga të cilët 25 janë staf profesional. Suksesi i CDF i
atribuohet implementimit të projekteve të kualitetit
të lartë me kosto efektive të cilat kanë rezultuar me
ndikim të dukshëm në zhvillim dhe në përmirësimin e
kushteve të jetesës për popullatën e Kosovës

Të cilat përfshijnë:

Mbështetja e Ndërmarrjeve të Vogla dhe Mikro
përmes granteve, trajnimeve dhe ngritjes së
kapaciteteve në nivel lokal.

Projektet e punës, sidomos në komunitete të
varfra, të dëmtuara nga konflikti dhe ato malore,
ku CDF ka dëshmuar kapacitet të ndërhyjë dhe të
angazhojë komunitetin në formulimin e projekt
propozimeve relevante;

Projekte të shërbimeve sociale për nevoja të
grupeve të cenuara dhe të dëmtuara në Kosovë;

Projekte të ngritjes së kapaciteteve institucionale
në nivel të pushtetit lokal për të siguruar
qëndrueshmëri të objekteve të ndërtuara ose të
rindërtuara dhe për ngritjen e nivelit të ofrimit të
shërbimeve.

More partners

Kolegji “Globus”

Kolegji “Globus”

Learn more >

FCDE- Foundation for Community Development and Empowerment

FCDE- Foundation for Community Development and Empowerment

Learn more >

USAID TLP Public Service Courses-PPDL

USAID TLP Public Service Courses-PPDL

Learn more >

World Learning

World Learning

Learn more >

Alternative Dispute Resolution Center - Mediation Center Mitrovica ADRC

Alternative Dispute Resolution Center - Mediation Center Mitrovica ADRC

Learn more >

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

Learn more >