Change Makers

Change Makers

About Change Makers


Organizata Changemakers Group ka për qëllim promovimin e rëndësisë së arsimimit të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian si një e drejtë fundamentale e njeriut përmes edukimit joformal, si katalizator i rëndësishëm për avancimin e të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian dhe involvimin e këtyre të rinjve, si shoqëri e barabartë, në shoqërinë kosovare. Rrjedhimisht, Changemakers Group synon ngritjen e vetëdijes për të drejtat e komuniteteve me theks të veҫantë në gjininë femërore

More partners

Advocacy Center For Democratic Culture - ACDC

Advocacy Center For Democratic Culture - ACDC

Learn more >

KOMF

KOMF

Learn more >

U Architects

U Architects

Learn more >

Komuna e Prishtinës

Komuna e Prishtinës

Learn more >

Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

Learn more >

Oral History Kosovo

Oral History Kosovo

Learn more >