Change Makers

Change Makers

About Change Makers


Organizata Changemakers Group ka për qëllim promovimin e rëndësisë së arsimimit të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian si një e drejtë fundamentale e njeriut përmes edukimit joformal, si katalizator i rëndësishëm për avancimin e të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian dhe involvimin e këtyre të rinjve, si shoqëri e barabartë, në shoqërinë kosovare. Rrjedhimisht, Changemakers Group synon ngritjen e vetëdijes për të drejtat e komuniteteve me theks të veҫantë në gjininë femërore

More partners

Shtatëmbëdhjetë 17

Shtatëmbëdhjetë 17

Learn more >

QKSGJ Qendra Kosovare per Studime Gjinore

QKSGJ Qendra Kosovare per Studime Gjinore

Learn more >

Municipality of Obiliq

Municipality of Obiliq

Learn more >

UNICEF Kosovo Innovations Lab

UNICEF Kosovo Innovations Lab

Learn more >

Play2EDUCATE

Play2EDUCATE

Learn more >

Shkolla Digjitale

Shkolla Digjitale

Learn more >