Change Makers

Change Makers

About Change Makers


Organizata Changemakers Group ka për qëllim promovimin e rëndësisë së arsimimit të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian si një e drejtë fundamentale e njeriut përmes edukimit joformal, si katalizator i rëndësishëm për avancimin e të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian dhe involvimin e këtyre të rinjve, si shoqëri e barabartë, në shoqërinë kosovare. Rrjedhimisht, Changemakers Group synon ngritjen e vetëdijes për të drejtat e komuniteteve me theks të veҫantë në gjininë femërore

More partners

ICK

ICK

Learn more >

Democracy for development (D4D)

Democracy for development (D4D)

Learn more >

Kosovo Chamber of Commerce

Kosovo Chamber of Commerce

Learn more >

Local Initiative LINK

Local Initiative LINK

Learn more >

Kolegji “Pjeter Budi”

Kolegji “Pjeter Budi”

Learn more >

Bronwyn Marie Jones B.I

Bronwyn Marie Jones B.I

Learn more >