Change Makers

Change Makers

About Change Makers


Organizata Changemakers Group ka për qëllim promovimin e rëndësisë së arsimimit të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian si një e drejtë fundamentale e njeriut përmes edukimit joformal, si katalizator i rëndësishëm për avancimin e të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian dhe involvimin e këtyre të rinjve, si shoqëri e barabartë, në shoqërinë kosovare. Rrjedhimisht, Changemakers Group synon ngritjen e vetëdijes për të drejtat e komuniteteve me theks të veҫantë në gjininë femërore

More partners

PPSE Program Swisscontact

PPSE Program Swisscontact

Learn more >

Ministry of Education, Science and Technology - MEST

Ministry of Education, Science and Technology - MEST

Learn more >

Ipko Foundation

Ipko Foundation

Learn more >

Instituti i Prishtinës për Studime Politike - PIPS

Instituti i Prishtinës për Studime Politike - PIPS

Learn more >

Hodaj & Partners

Hodaj & Partners

Learn more >

Universiteti Haxhi Zeka - Peje

Universiteti Haxhi Zeka - Peje

Learn more >