KAND - Center for Social and Cultural Development

KAND - Center for Social and Cultural Development

About KAND - Center for Social and Cultural Development


KAND – Qendra për Zhvillim Social dhe Kulturor, është një organizatë jo-qeveritare, e themeluar me qëllim të ngritjes së mirëqenies sociale, ekonomike dhe kuturore të qytetarëve në përgjithësi dhe të të rinjve në veçanti, duke kontribuar në përmirësimin e pozitës së tyre shoqërore, përmes zhvillimit dhe promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm njerëzor, qytetarisë demokratike, parimeve të qeverisjes së mirë dhe edukimit gjithëpërfshirës.

Objektivat:

• Rritjen e vetëdijes së qytetarëve për qytetari demokratike, duke përfshirë këtu të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, mosdiskriminimin, dialogun ndërkulturor, pjesëmarrjen publike, mobilizimin e komunitetit,;

• Promovimin dhe aplikimin e edukimit gjithëpërfshirës jo-formal;

• Përmirësimin e zhvillimit social, ekonomik dhe kulturor për të rinjtë, sidomos të atyre nga zonat rurale dhe të komuniteteve jo-shumicë.

Anëtarësimi në organizatë është i hapur për çdo person, pa marrë parasysh racën, gjininë, orientimin seksual, shtetësinë, kombësinë, religjionin, moshën ose aftësitë fizike.

KAND ka zyren qendrore ne Gjilan.

/

KAND – Center for Social and Cultural Development is a non-governmental organization established with the aim to increase social, economic and cultural well-being of citizens in general, and youth in particular, by contributing in improving their social position, through promotion and fostering of sustainable human development, democratic citizenship, principles of good governance and inclusive education.

Objectives:

• To increase citizens’ awareness for democratic citizenship, including here human rights, gender equality, non-discrimination, peace building, intercultural dialog, public participation, community mobilization,;

• To enhance social, economic and cultural development of young people, especially for those of rural areas and non-majority communities;

• To promote and apply an inclusive non-formal education with young people.

Membership is open to every person, regardless of race, gender, sexual orientation, nationality, religion, age or physical/mental abilities.

KAND has its office in Gjilan.

More partners

Global Consulting

Global Consulting

Learn more >

Democracy Plus

Democracy Plus

Learn more >

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

Learn more >

MDA Foundation

MDA Foundation

Learn more >

Oral History Kosovo

Oral History Kosovo

Learn more >

Education Plenum

Education Plenum

Learn more >