Cacttus Education

Cacttus Education

About Cacttus Education


Cacttus Education është shkollë e lartë profesionale e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, me qëllim të përgaditjes së të rinjëve për karrierë në Teknologji të Informacionit. Nisur nga eksperienca e gjerë dhe e suksesshme e Cacttus sh.a. në zbatimin e projekteve tejet inovative dhe sfiduese në fushën e teknologjisë, si dhe nga trajnimet më me zë të ofruara në vend dhe me gjerë, Cacttus Education themelohet si shkollë për ta mundësuar kalimin e këtyre sukseseve tek breza e tjerë.

Cacttus Education ofron studim profesional në drejtimet aktualisht më të kërkuara të punësimit vendor dhe ndërkombëtar të fushës së Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit.

• Administrues i Rrjeteve dhe Sistemeve
• Zhvillues i Ueb-it dhe i Aplikacioneve Mobile

Misioni dhe Vizioni Ynë
Misioni: Ti edukojmë dhe ti lidhim profesionistët e së ardhmes, si dhe ti përgadisim për standardet më të larta të punës në nivel botëror.

Vizioni: Të jemi shkolla profesionale që të gjithë e kanë ëndërruar, dhe të jemi lider në zhvillimin profesional të të rinjëve.

Vlerat:

Besojmë që programet tona posedojnë gërshetimin më të mirë mes praktikës dhe teorisë.
Besojmë në aftesitë e nxënësve për të qenë “më të mirët e klasës” duke ju ofruar udhëzim dhe përkrahje
Jemi të vendosur ti shërbejmë nevojave të shoqërisë duke dhënë profesionistë të nivelit më të lartë.

More partners

Indo Kosovo Chamber Of Commerce

Indo Kosovo Chamber Of Commerce

Learn more >

Chemonics

Chemonics

Learn more >

Local Initiative LINK

Local Initiative LINK

Learn more >

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovë

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovë

Learn more >

GAIA

GAIA

Learn more >

Shtate arte - 7arte

Shtate arte - 7arte

Learn more >