Cacttus Education

Cacttus Education

About Cacttus Education


Cacttus Education është shkollë e lartë profesionale e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, me qëllim të përgaditjes së të rinjëve për karrierë në Teknologji të Informacionit. Nisur nga eksperienca e gjerë dhe e suksesshme e Cacttus sh.a. në zbatimin e projekteve tejet inovative dhe sfiduese në fushën e teknologjisë, si dhe nga trajnimet më me zë të ofruara në vend dhe me gjerë, Cacttus Education themelohet si shkollë për ta mundësuar kalimin e këtyre sukseseve tek breza e tjerë.

Cacttus Education ofron studim profesional në drejtimet aktualisht më të kërkuara të punësimit vendor dhe ndërkombëtar të fushës së Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit.

• Administrues i Rrjeteve dhe Sistemeve
• Zhvillues i Ueb-it dhe i Aplikacioneve Mobile

Misioni dhe Vizioni Ynë
Misioni: Ti edukojmë dhe ti lidhim profesionistët e së ardhmes, si dhe ti përgadisim për standardet më të larta të punës në nivel botëror.

Vizioni: Të jemi shkolla profesionale që të gjithë e kanë ëndërruar, dhe të jemi lider në zhvillimin profesional të të rinjëve.

Vlerat:

Besojmë që programet tona posedojnë gërshetimin më të mirë mes praktikës dhe teorisë.
Besojmë në aftesitë e nxënësve për të qenë “më të mirët e klasës” duke ju ofruar udhëzim dhe përkrahje
Jemi të vendosur ti shërbejmë nevojave të shoqërisë duke dhënë profesionistë të nivelit më të lartë.

More partners

Teatri ODA

Teatri ODA

Learn more >

Youth Exchange and Study ( YES ) Program

Youth Exchange and Study ( YES ) Program

Learn more >

Gratë në Biznes

Gratë në Biznes

Learn more >

Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture

Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture

Learn more >

Local Initiative LINK

Local Initiative LINK

Learn more >

Sogody

Sogody

Learn more >