Cacttus Education

Cacttus Education

About Cacttus Education


Cacttus Education është shkollë e lartë profesionale e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, me qëllim të përgaditjes së të rinjëve për karrierë në Teknologji të Informacionit. Nisur nga eksperienca e gjerë dhe e suksesshme e Cacttus sh.a. në zbatimin e projekteve tejet inovative dhe sfiduese në fushën e teknologjisë, si dhe nga trajnimet më me zë të ofruara në vend dhe me gjerë, Cacttus Education themelohet si shkollë për ta mundësuar kalimin e këtyre sukseseve tek breza e tjerë.

Cacttus Education ofron studim profesional në drejtimet aktualisht më të kërkuara të punësimit vendor dhe ndërkombëtar të fushës së Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit.

• Administrues i Rrjeteve dhe Sistemeve
• Zhvillues i Ueb-it dhe i Aplikacioneve Mobile

Misioni dhe Vizioni Ynë
Misioni: Ti edukojmë dhe ti lidhim profesionistët e së ardhmes, si dhe ti përgadisim për standardet më të larta të punës në nivel botëror.

Vizioni: Të jemi shkolla profesionale që të gjithë e kanë ëndërruar, dhe të jemi lider në zhvillimin profesional të të rinjëve.

Vlerat:

Besojmë që programet tona posedojnë gërshetimin më të mirë mes praktikës dhe teorisë.
Besojmë në aftesitë e nxënësve për të qenë “më të mirët e klasës” duke ju ofruar udhëzim dhe përkrahje
Jemi të vendosur ti shërbejmë nevojave të shoqërisë duke dhënë profesionistë të nivelit më të lartë.

More partners

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

Learn more >

University of Prishtina

University of Prishtina

Learn more >

UNDP Kosovo

UNDP Kosovo

Learn more >

Ministry of Education, Science and Technology - MEST

Ministry of Education, Science and Technology - MEST

Learn more >

Kosova Disability Forum KDF

Kosova Disability Forum KDF

Learn more >

Institute for Development Policy (INDEP)

Institute for Development Policy (INDEP)

Learn more >