Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture

Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture

About Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture


The Institute for Studies in Society and Culture ‘Alter Habitus’ is an alternative academic and feminist institute

Alter Habitus – Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë është institut alternativ akademik feminist që mëton të përhap dijen dhe të krijojë hapësirë për mendimin kritik dhe kreativ, drejt ngjalljes së jetës akademike dhe formësimit të mëtutjeshëm të angazhimit kulturor e politik në Kosovë.

The Institute for Studies in Society and Culture ‘Alter Habitus’ is an alternative academic and feminist institute, which aims to create space for knowledge and critical and creative thinking that will further shape political and cultural engagement in Kosovo.

More partners

Institute for Development Policy (INDEP)

Institute for Development Policy (INDEP)

Learn more >

PPSE Program Swisscontact

PPSE Program Swisscontact

Learn more >

Per njera tjetren OJQ

Per njera tjetren OJQ

Learn more >

ICHAT Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime

ICHAT Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime

Learn more >

Engineers Without Borders Kosovo - EWB

Engineers Without Borders Kosovo - EWB

Learn more >

Kosovo Chamber of Commerce

Kosovo Chamber of Commerce

Learn more >