Shtate arte - 7arte

Shtate arte - 7arte

About Shtate arte - 7arte


Që nga viti 1989-2000 rinia dhe kultura në Kosovë, pësoi një humbje të madhe e cila la pasoja të dukshme edhe në vitet pasuese, të njohura si faza e tranzicionit apo e pasluftës. Rimëkëmbja e kulturës dhe aktivizimit qytetar, posaqërisht i të rinjve, mbeti sfidë e vazhdueshme e shoqërisë.

Duke parë nevojën për zhvillim kulturor dhe aktivizim të të rinjve, më 2 maj të vitit 2006, me iniciativën e artistëve vendor u themelua organizata kulturore “7arte”.

Në po të njejtin vit, kjo organizatë antarësohet në Rrjetin e Kinemasë së Re Evropiane NISI MASA, me çrast artistëve të rinj u ofron mundësi më të shumta për bashkëpunim dhe promovim kulturor.

Krahas programeve kulturore, vizitave studimore, e shkëmbimeve të përvojave, 7arte arriti të ofrojë përvoja të reja profesionale për një numër të konsiderueshëm të artistëve kosovarë, si dhe të ndërtojë partneritete të dobishme në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar.

More partners

KIESA

KIESA

Learn more >

Agjencia Kosovare e Privatizimit - AKP

Agjencia Kosovare e Privatizimit - AKP

Learn more >

SCAAK

SCAAK

Learn more >

Democracy Plus

Democracy Plus

Learn more >

Prishtina High School

Prishtina High School

Learn more >

Komuna e Prishtinës

Komuna e Prishtinës

Learn more >